Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring.
Ved at bruge vores side accepterer du vores persondatapolitik og brug af cookies til disse formål.
Læs mere om cookies, herunder hvordan du slår dem fra, i vores persondatapolitik


  • 0,00 DKK 0

    SUBTOTAL EKSKL. MOMS: 0,00 DKK

Leverancer i hele danmark Eksperter på entreprenørmateriel Svar indenfor en time Distributør og forhandler

Handelsbetingelser

Medmindre andet fremgår ad udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte handelsbetingelser som vilkår for alle aftaler og leverancer fra Watter ApS, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

ViaBill - Køb med afbetaling
Vilkår for at benytte ViaBill finder du her: viabill.dk/trade-terms

Tilbud, ordre og accept
Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for Watter ApS, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Watter ApS bortfalder efter fire uger, med mindre andet tydeligt fremgår af tilbuddet, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Watter ApS i hænde inden fire uger fra tilbuddets afgivelse. Afgivne tilbud kan dog, forud for købers accept, ændres eller tilbagekaldes, såfremt forudsætningerne for Watter ApS ændrer sig væsentligt. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Watter ApS uden skriftlig bekræftelse fra Watter ApS. Alle tilbud angives dog med forbehold for mellemsalg. Ved varer der leveres i forskrivning, er Watter ApS forpligtelser over for køber begrænset til de rettigheder, Watter ApS opnår hos sin leverandør. Watter ApS ydelse omfatter alene det, der fremgår af faktura eller ordrebekræftelse, og Watter ApS forpligter sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning, såfremt anden aftale ikke er indgået herom. Ordre på specialfremstillede varer kan efter ordrens accept, ikke annulleres af køber.

Levering
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, sker levering ab lager, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lager. Undlader køber at afhente ydelsen, er Watter ApS efter 6 måneder berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkommende beløb til afskrivning på tilgodehavende. Watter ApS hæfter ikke for tab der opstår af eventuelle forsinkelser eller mangler på det solgte. Watter ApS påtager sig ikke bøder for forsinket levering eller godtgørelse for deraf opståede tab. Evt. opgivne leveringstider er ansat efter Watter ApS bedste skøn, men er uden forbindende. Ved køb på vores webshop, bestræber vi os på at levere din ordrer indenfor 1-3 hverdage. Vi orienterer dig inden eller straks efter vi har behandlet din ordre om forventet leveringstid og du har mulighed for at annullerere din ordre, såfremt du måtte ønske dette, ved at sende en mail til InsertMailto('kundeservice', 'font-weight: normal; color: #666666;');
Varer leveret fra vores eget lager, leveres med Esbjerg Gods eller GLS. Varer fra 3. part sendes ofte direkte fra leverandør.

Priser og betaling
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen ab lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter. På vores webshop bliver du opkrævet ordren inkl. leveringsomkostninger, hvor varen leveres direkte til din opgivne leverings adresse. På webshoppen modtager vi betaling med VISA og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb i webshoppen er i DKK. Danske kroner ekskl. moms. I din indkøbskurv finder du leveringsomkostninger, moms-beløb og det endelige beløb inkl. moms, som du opkræves ved afsendelse af ordren. Watter ApS benytter en godkendt betalingsserver hos Quickpay, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.
Ved ordre der ikke er bestilt via vores webshop og uden andet udtrykkeligt er aftalt, skal betaling ske mod forudbetaling eller i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % per måned. Watter ApS gør endvidere kunden opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos godkendte kreditoplysningsbureauer. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Watter ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Watter ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købe summen på grund af modfordringer af nogen art.

Produktansvar
Watter ApS er ikke ansvarlig for skader forvoldt af de(t) leverede produkt(er), medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Watter ApS' side, eller der er tale om forbrugertings- eller personskade. Uanset førnævnte er Watter ApS dog ikke i noget tilfælde ansvarlig for formuetab, herunder for driftstab eller andre indirekte tab. Køber forpligter sig til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Watter ApS, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af det leverede produkt eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. Meddelelse til Watter ApS fritager ikke køber fra at foretage nødvendige tiltag for at afværge eller begrænse skadens omfang. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller samme instans, som behandler en eventuel produktansvarssag mod Watter ApS. I den udstrækning Watter ApS bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Watter ApS skadesløs i samme omfang, som Watter ApS ansvar er begrænset i henhold til dette punkt. En eventuel erstatning, som pålægges Watter ApS, kan aldrig overstige et samlet beløb på kr. 1.000.000 og kan ikke gøres gældende senere end 1 år efter leveringstidspunktet.

Reklamationsret og undersøgelsespligt
Der gives 2 års reklamationsret til private i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Ved køb som erhvervsdrivende har du 1 års reklamationsret. Enkelte produkter ydes der længere garantier på, som vil fremgå på den enkelte vare. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.
Det påhviler køber senest ved levering af Watter ApS produkt at foretage en grundig undersøgelse af, om produktet er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt. Reklamationen skal indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed. Evt. reklamationer efterses på Watter ApS eget værksted eller hos Watter’s leverandør. Reparation andetsteds må kun forefindes ved skriftlig anvisning fra Watter ApS. Køber hæfter for evt. forsendelsesomkostninger til vort værksted og refunderes efterfølgende i rimeligt omfang, såfremt reklamationen gør sig gældende. Køber hæfter for reparation og returneringsomkostninger, såfremt der ikke konstateres fejl på produktet eller at fejlen ikke er omfattet af garanti. Watter ApS har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af Watter ApS afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af Watter ApS misligholdelse. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Watter ApS skriftlige samtykke fritager Watter ApS for enhver forpligtelse.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt hos os. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Vi tilbagefører det betalte beløb inkl. vores forsendelsesomkostninger, men returneringsomkostningerne skal du selv afholde. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på InsertMailto('kundeservice', 'font-weight: normal; color: #666666;');. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, med henvisning til din ordre.

Returnering af varer
Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Watter ApS, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage.

Ved returnering rettes henvendelse:
Watter ApS
Torvet 21
DK-6710 Esbjeg

Reklamationer sendes til:
Watter ApS
Industrivej 29
DK-7080 Børkop

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Varens stand, når du sender den retur

Returnering af varer, der har været taget i brug, krediteres indenfor de 14 dage til den nedsatte handelsværdi produktet måtte have. Watter ApS laver en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til anden kunde og værdiforringelsen får du således ikke retur. Varen anses for brugt, hvis den er brugt udover det man kan afprøve i en fysisk butik. Specielt fremstillede varer tages ikke retur, såfremt andet ikke fremgår af skriftligt tilbud, ordrebekræftelse eller faktura fra Watter ApS. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Special fremstillede varer tages ikke retur og findes ikke i vores webshop. Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Force majeure
Watter ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Watter ApS kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af Watter ApS ydelse. Såfremt mangel fri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er Watter ApS såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer Watter ApS og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

Transport af rettigheder og pligter

Watter ApS er berettiget til af overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Værneting
Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser”, herunder spørgsmål om produktansvar, skal afgøres ved dansk ret og med Watter ApS hjemting som aftalt værneting.

Klagemuligheder
Har du en klage over et produkt, der er købt hos os hvor du ikke mener vi har håndteret din reklamation korrekt, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse.

ver. 03 2019